• <pre id="snsxt"></pre>

  <code id="snsxt"></code>
  <code id="snsxt"></code>
  <strike id="snsxt"></strike>

  <object id="snsxt"></object>
  <th id="snsxt"></th>

  <big id="snsxt"></big>
 • <dfn id="snsxt"><font id="snsxt"></font></dfn>
   <th id="snsxt"><option id="snsxt"><acronym id="snsxt"></acronym></option></th>

   <nav id="snsxt"><address id="snsxt"><span id="snsxt"></span></address></nav>

    1. 财务概要

     2018综合收益表

     单位:元 币种:人民币

     • 2018
     • 2017
     • 本期比上年同期增减(%)
     • 2016

     营业收入|
     • 40,110,125,872.49
     • 30,552,327,467.21
     • 31.28%
     • 34,439,585,805.09

     归属于上市公司股东的净利润|
     • 2,193,097,869.05
     • 687,306,001.95
     • 219.09%
     • 406,123,229.55

     归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|
     • 1,635,717,963.91
     • 110,247,619.10
     • 1383.68%
     • 367,026,388.74

     经营活动产生的现金流量净额|
     • 19,431,577,810.37
     • -2,937,934,501.38
     • 761.40%
     • -4,500,049,273.39

     基本每股收益(元/股)|
     • 0.5912
     • 0.1853
     • 219.05%
     • 0.1393

     稀释每股收益(元/股)|
     • 0.5912
     • 0.1853
     • 219.05%
     • 0.1393

     加权平均净资产收益率|
     • 13.25%
     • 4.62%
     • +8.63个百分点
     • 3.73%

     总资产|
     • 235,694,087,022.33
     • 176,896,354,744.65
     • 33.24%
     • 118,842,312,163.07

     归属于上市公司股东的净资产|
     • 17,398,333,533.77
     • 15,470,393,446.37
     • 12.46%
     • 14,768,981,175.26

     期末总股本|
     • 3,709,788,797
     • 3,709,788,797
     • -
     • 3,709,788,797
    2. <pre id="snsxt"></pre>

     <code id="snsxt"></code>
     <code id="snsxt"></code>
     <strike id="snsxt"></strike>

     <object id="snsxt"></object>
     <th id="snsxt"></th>

     <big id="snsxt"></big>
    3. <dfn id="snsxt"><font id="snsxt"></font></dfn>
      <th id="snsxt"><option id="snsxt"><acronym id="snsxt"></acronym></option></th>

      <nav id="snsxt"><address id="snsxt"><span id="snsxt"></span></address></nav>